ALGEMENE VOORWAARDEN

(versie februari 2019)

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Kindercoachpraktijk KoMOoK
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen

dienstverlening.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en

Overeenkomsten van of met Opdrachtnemer en alle daarmee verband

houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende

aard.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan

derden dienen te worden betrokken.

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere

voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

 

Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer

gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en

vervallen na 30 dagen.

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders

aangegeven.

 1. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer verstrekte informatie.

 1. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden

gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de

offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door

Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door

Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer

Opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk bevestigd heeft.

 1. Bij psychosociale ondersteuning van een kind moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met begeleiding. Hierbij draagt

de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere

gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier

toestemming voor geeft.

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit

de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat

deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 1. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen,

zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven

aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen

tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond

van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.

 1. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor

een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen

of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot

aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en

vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren.

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de

Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

 1. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan

Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt,

indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft

Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens

de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Opdrachtgever heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever

geschieden.

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard

ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5. Geheimhouding

 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit

door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard

van de informatie.

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak,

Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet

of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is

Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding

van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 1. In die gevallen waarbij de Opdrachtgever niet de gecoachte of de

cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle

uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen

Opdrachtnemer en cliënt ook richting Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Betaling

 

 1. Betaling vindt plaats na het ontvangen van de factuur. Opdrachtnemer

verstuurt 1 maal per maand de factuur per mail aan Opdrachtgever.

 1. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na

factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door

Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

 1. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim

en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de

vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende

wettelijke rente.

 1. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso

uit handen geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn

verschuldigd.

 

Artikel 7. Annulering en opzegging

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te

zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid,

sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor

Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

 1. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met

Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te

voren (telefonisch) aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.

 1. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in

het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is

Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraak tarief aan

Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de

overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging

dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 8. Overig

 1. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst

toestemming gevraagd aan de ouders(s)/verzorger(s).

 1. De ouder/verzorger dient tijdens de counselingssessies

telefonisch bereikbaar te zijn.

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder

eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software,

boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van

Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de

Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande

toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar

gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op

enige andere wijze te bezwaren.

 1. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal

bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van

beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer

het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands

recht van toepassing.

 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van

de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter

in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

 1. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot

het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.